ارزیابی کاربر عصا

به صفحه سوالات ارزیابی مولفه فیزیکی موردنیاز برای استفاده از ایزی واک خوش آمدید.

1. آیا قبل از اسیب دیدگی پا شما می توانستید به راحتی و بدون نیاز به گرفتن نرده ها ، از پله بالا و پایین بروید؟
2. آیا با بالا گرفتن پای آسیب دیده ، می توانید حداقل 30 ثانیه تعادل خود را حفظ کنید؟
3.آیا تمام موارد زیر برای شما صدق می کند؟
  • فقط یکی از پاهای شما آسیب دیده است.
  • آسیب دیدگی پا زیر زانو است.
  • قادر هستید زانوی خود را تا 90 درجه خم کنید.
  • پای دیگر شما سالم است.