شکستگی تنشی

 

تعریف:

 تر ک‌های ریز و کوچکی که روی استخوان های تحمل کننده وزن ناشی از یارگذاری های مکرر ایجاد می شوند.

علائم:

دردهای پیشرونده از کم تا شدید در طول زمان و احتمال ورم ناچیز.

روش تشخیص:

عکس رادیولوژی و در صورت نیاز عکس CT و MRI