پارگی عضله گاستروکنمیوس

 

تعریف:

پارگی در عضله دو قلو یا عضله پشت ساق معمولا در محل اتصال تاندون آشیل 

علل:

درد ناگهانی حین راه رفتن یا دویدن، خون مردگی،انقباض سخت عضله، دشواری در راه رفتن روی پنجه

روش تشخیص:

معاینه بالینی، بررسی سطح ، سونوگرافی و MRIو در صورت نیاز عکس رادیولوژی