شکستگی جونز

 

 تعریف:

شکستگی در محل اتصال استخوان متاتارس یا کف پایی پنجم 

علائم:

 در بعضی موارد بدون درد اما همراه با پیچ خوردگی مچ پا 

روش تشخیص:

معاینه و تصویر رادیولوژی