خارپاشنه

 

تعریف:

نشت ورسوب کلسیم زیر استخوان پاشنه 

علائم:

گاهی همراه با درد و التهاب  

روش تشخیص:

معاینه بالینی و تصویر رادیولوژی