آسیب لیسفرانک

 

تعریف:

شکستگی استخوان های میانی و یا پارگی لیگامان ها محافظتی میانی پا باعث آسیب دیدگی مفصل لیسفرانک می شوند.

علائم:

 احساس درد روی پا و گاها همراه با ورم یا کوفتگی، درد شدید هنگام راه رفتن

روش تشخیص:

تصویر رادیولوژی در حالتی که وزن روی پا قرار دارد.